COMMISSIE NAAMGEVING


Commissie Naamgeving


De werkgroep Straatnaamcommissie werkt vanaf 28 januari 1999 in de gemeente De Wolden.
Op voorstel van het college van B. en W. van De Wolden is op 22 december 2005 besloten
tot vaststelling: Verordening voor de naamgeving van delen van het gemeentelijk grondgebied alsmede van bouwwerken en gebouwen ten behoeve van openbaar nut en voor de nummering van objecten ter vorming van een adres.
Op 16 maart 2007 is de nieuwe Commissie Naamgeving voor de eerste keer bijeengeweest, waarbij toelichting werd gegeven wat de nieuwe Commissie inhoudt en voor het ondertekenen van de vereiste documenten.
De Commissie bestaat uit:
a. een lid van het college
b. 4 leden van de diverse historische verenigingen
c. een beheerder van de basisregistratie adressen (BRA)
d. een medewerker volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Op 1 mei 2007 trad dit reglement in werking.
Janny van Goor-Snider vertegenwoordigt Ruinerwold in de commissie.

De laatste keer dat de commissie naamgeving bijeen is geweest zijn de volgende straten besproken:
1e Aansluiting N 48 bij Zuidwolde, daar zijn wat wegen verlegd en moesten straatnamen en huisnummers worden aangepast.
Dit is zonder problemen verlopen.
2e Naamgeving fietspad/voetpad tussen de Bleekhof en brede school in Ruinerwold.
Met inspraak van dorpsbelangen Ruinerwold en Stichting Historie van Ruinerwold zijn de voorstellen door de commissie behandeld en is als voorstel aan B.&W. gedaan om dit pad de naam Buddingepad te geven. Dit is aangenomen.

naar boven